тогтоол заавар

хийх ажил, үйл ажиллагаанд мөрдвөл зохих аргыг тусгасан тогтоол