төхөөрөмжийг ашиглах заавар

төхөөрөмжийг хэрхэн ажиллуулах, ашиглах тухай тайлбар бичиг