ЖИВ IV

Жи-гээр эхэлсэн үгэнд хүч нэмэгдүүлэх сул үг: жив жижигхэн (маш жижиг, нэн бага), жив дэлгэрэнгүй... (ихэд жихүүн хүйтэн).

жив жижигхэн маш жижиг, нэн бага
жив жихүүн ихэд жихүүн хүйтэн
Ижил үг:

ЖИВ I

ЖИВ II

ЖИВ III: