ЖИВГҮЙ

Ов мэхгүй, зальгүй, далд муу санаагүй, уур уцааргүй: живгүй хүн (төлөв төвшин, томоотой хүн).