ЖИВДРЭЭГҮЙ

1. Ямарваа хэрэг явдлын бусдад мэдэгдээгүй;


2. Ямар нэг ажиг, сураг чимээ аваагүй.