ЖИВТЭЙ

Ов мэхтэй, овтой, зальтай, заль мэхтэй: ов живтэй (Ов мэх, башир аргатай) - Тэр дээрэмчин овтой дэлгэрэнгүй... А.Толстой. Мөнгөн ноён.