ЖИВ II

Жигүүр бүхий, далавчит: жив гүрвэл [амьтан] (нисэх мэт хол үсэрдэг нэг зүйл гүрвэл), жив дэлгэрэнгүй... [амьтан] (олбийн овгийн, биеэр жижиг нэг зүйл хулгана), жив шувуу [амьтан] (бүгээхэй, бэг баатар.)

жив гүрвэл нисэх мэт хол үсэрдэг нэг зүйл гүрвэл
жив хулгана олбийн овгийн, биеэр жижиг нэг зүйл хулгана
жив шувуу бүгээхэй, бэг баатар
Ижил үг:

ЖИВ I

ЖИВ III:

ЖИВ IV