ЁО IV:

Эрдэнийн чулуу: ёо хас (маш гялгар гэрэлтэй хас).

Ижил үг:

ЁО I

ЁО II

ЁО III:

ЁО V