ЁОГОРГО

Хэрэм: ёогорго босгох (хэрэм хана босгох).