ЁОЖ I

Нэг зүйл сууц, оромж; мод, чулуу зэргээр хана босгон, дээгүүр нь битүүлсэн байдаг.

Ижил үг:

ЁОЖ II