ЁОЗГҮЙВТЭР

1. Бага зэрэг ёозгүй;


2. Ааш тааруухан.