ЁОЁО
/ яриа /

Солио өвчин: ёоёотой хөгшин (ухаан санаа эрүүлгүй хөгшин).