ЁО I

Шаазан ваар зэргийг шатаах зуух.

Ижил үг:

ЁО II

ЁО III:

ЁО IV:

ЁО V