АЛАРХАЙ

Өвс ургамлын налж унасан байдал, налархай. Өвс ихтэй газарт хүн амьтны явсан улбаа.