АЛБАГҮЙ
1. Ажил төрөл эрхлээгүй: ажил албагүй [хоршоо] (ажил төрөл эрхлээгүй);
2. [шилжсэн] Сайн дураар, яасан ч яахав хэмээн үзэх нь: гүйцэтгэх албагүй (гүйцэтгэх шаардлагагүй), хийх албагүй (хийх шаардлагагүй), явах албагүй дэлгэрэнгүй...
ажил албагүй ажил төрөл эрхлээгүй
гүйцэтгэх албагүй гүйцэтгэх шаардлагагүй
хийх албагүй хийх шаардлагагүй
явах албагүй явах шаардлагагүй