АЛБАДЛАГАГҮЙ

Албадлага байхгүй, өөрийн дураар: албадлагагүй хийх (шаардуулахгүй, өөрийн дураар хийх) - Мал дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.