АЛБАЛАХ
/ хуучирсан /

1. [хуучирсан] Алба хаах;


2. Албадан ажиллуулах, албадан хийлгэх.