АЛБАДЛАГА

Албадах үйлийн нэр: албадлагын арга хэмжээ (хүчлэн тулгах арга хэмжээ) - Яриа хөөрөө нь дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.