АЛБАН

1. Улсын ба албан байгууллагын ажил үйл: алба залгуулах (а. Албаны ажлыг гүйцэтгэх; б. Юмыг ёс төдий дэлгэрэнгүй...


2. Улсын хамаатай зүйл: улсын алба (улсын ажил), албаны тариалан (а. Улсаас эрхлэн байгуулсан тариалан; б. дэлгэрэнгүй...
3. Үйлдвэрлэлийн салбар, албан байгууллагын доторх тусгай ажил үүрэг гүйцэтгэх хэсэг: ашиглалтын алба (ашиглалтын ажлын хэсэг), дэлгэрэнгүй...
4. Захиран тушаах журмаар заавал гүйцэтгэх үүрэг: алба залгуулах (а. Хариуцсан ажлаа гүйцэтгэх - Улс орондоо алба залгуулаад, дэлгэрэнгүй... С.Надмид. Харнүдэн; б. Албаа гүйцэтгээд дараагийн ээлжинд хүлээлгэн өгөх; в. [шилжсэн] Хийсэн болох, ор нэр төдий хийх), өртөөний алба [түүх] (өртөөнд ажиллах болон өртөөнд гэр, мал, хүнс зэргийг бэлтгэх, нийлүүлэх зэрэг алба);

5. Нийтэд оногдуулах татвар, оногдол: алба авах (албан татвар авах), алба амуу (тариачид ба тариалан дэлгэрэнгүй...
6. Зориуд, зориудаар, санаатайгаар; албаар саатуулах (санаатай саатуулах), албаар хийлгэх (зориуд хийлгэх, зориуд дэлгэрэнгүй...