ДАГАСХИЙХ

1. Түр зуур дагаж байгаад болих - Нөгөө талын эргийг дагасхийж салаа залав. Б.Ринчен. Заан Залуудай;


2. Дагах аядах: дагасхийн явах (дагах шинжтэй явах), чөдөртэй морь адуу дагасхийх (чөдөртэй морь адуу бараадан дэлгэрэнгүй...