ДАГЖГАР

1. Дагжир;


2. Бие бага, намхан;
3. Дагжиж чичирсэн хүн.