ДАГЖИХ II

Даг болох, дагшрах.

Ижил үг:

ДАГЖИХ I