ДАГЖУУР

1. Дагтарч хатуурсан газар: дагжуур буудал (буудаллан амрах халцгай хатуу тэгш газар) - Давхих дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш;


2. Дардан, цагаан зам: дагжуур хөтөл (дардан хөтөл);
3. Зүлэг ширэггүй газар: дагжуур газар (тачир өвс ногоотой, дагжир хөрстэй газар) - Хэвшмэл хугацаанд усалж зоо дэнжийн сэрүүн дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.

дагжуур буудал буудаллан амрах халцгай хатуу тэгш газар
дагжуур хөтөл дардан хөтөл
дагжуур газар тачир өвс ногоотой, дагжир хөрстэй газар