ДАГИ

Эцэж турах үйл: даги болох (арьс яс болтол эцэж турах).