ДАГИРШИХ

1. Аливаад жавхаагүй болж, дагир шинж орох;


2. Морь, малын унаашран сульдах байдалтай болох: морь дагирших (морь унаашран хашигнах).