ДАГЛАЙХ

1. Хүн, амьтны хүзүү толгой нь адилхан бүдүүн даглагар харагдах, данхайх;


2. Нүсэр хүнд болох.