ДАГНАГАР

Юмны данхар байдал: дагнагар дэгнэгэр [хоршоо] (данхайж дэнхийсэн том байдал).