ДАГНАЛГА

1. Данж барьцааны эд мөнгө;


2. Данжлах дагнах үйл.