ДАГНАХ II

1. Юмыг хөлсөөр түр хэрэглэх - Байраа түрээслэн дагнав. Яриа;


2. Эд юмыг барьцаанд өгөх, данжлах.