ДАГНИТАН
/ амьтан /

Салаа живэрт хавчийн нэгэн төрөл.