ДАГСАЛ

1. Ном хаялцахуй: дагсал хаялцах (ном хэлэлцэх, дагсалцах);


2. Тодорхой суралцсан ном сургаал.