ДАГНАХ I

1. Халаа солиогүй ганцаар хийх: ажил дагнах (нэг л ажлаа үргэлжлүүлэн хийх), бууц дэлгэрэнгүй... (нэг л бууцан дээрээ суух), манаа дагнах (а. Ганцхан манааны л ажил хийх; б. Нэг л хүнээр манаа хийлгэх) - Олон дорд ардын дагнах алба давхцаж үнэхээр хүчин тэсэхүй хохиролд хүрсэн. Ардын заргын бичиг;


2. Нэг зүйлийг тууштай дагах, үргэлжид, дагтан, байнга: дагнан байх (байнга байх), дагнан очих (үргэлж очих), дэлгэрэнгүй...
3. Найрчид тус бүр нэжгээд хул айраг уух: дугараа дагнах (нэгэн төрлийн ундаагаар дугараа барих);
4. Дан болгох: гэрээ дагнах (гэрийн дулаалгыг авч, дан бүрээстэй болгох);
5. Үйл хөдөлгөөн нэг тийш хандаж чиглэх - Олсон дээсний эрч нь дагнавал олмын сураас бөх болдог. Ж.Дашдорж. дэлгэрэнгүй...
6. Дагнаас гаргаж будах.

ажил дагнах нэг л ажлаа үргэлжлүүлэн хийх
бууц дагнах нэг л бууцан дээрээ суух
манаа дагнах а. Ганцхан манааны л ажил хийх; б. Нэг л хүнээр манаа хийлгэх
дагнан байх байнга байх
дагнан очих үргэлж очих
дагнан үзэх дандаа үзэх
дугараа дагнах нэгэн төрлийн ундаагаар дугараа барих
гэрээ дагнах гэрийн дулаалгыг авч, дан бүрээстэй болгох
Ижил үг:

ДАГНАХ II

ДАГНАХ III

ДАГНАХ IV

ДАГНАХ V