ДАГНАГЧ I

1. Ажил хэргийг тууштай мөрдөн гүйцэтгэгч;


2. Дагнааслан будагч.