ДАГНААСЛАХ

Дагнаас гаргах; юмыг солонголж дагнаж будах.