ДАГНАА

1. Дагнаас;


2. Нэг зүйлийг тууштай үйлдэх байдал.