ДАГЖУУРШИХ

Дагжуур болох: газар дагжуурших (газар дагжуур байдалтай болох) - Намрын сэрүү орж, газар дэлгэрэнгүй... Ч.Алагсай. Алтайн зам.