ДАГЖГАНАХ

Үргэлжлэн дагжих - Бие нь дагжганан, дайны хөлийг зөгнөж, дотор их л бахардана. Хөх монголын хөх туг.