ДАГДГАНАХ

1. Тогтвор тэсвэргүй байх, хулгаж айсан шинжтэй хөдлөх: дагдганан явах (хулганан, далдичин явах);


2. Халуун хүйтнийг тэсвэрлэж чадахгүй чичрэх, дагжганах: дагдганан чичрэх (дагжин чичрэх) - Их халуурснаасаа болж дагдганан дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Холбоо гурван тууж.

дагдганан явах хулганан, далдичин явах
дагдганан чичрэх дагжин чичрэх