ДАГДАЙХ I

Дагдгар байх, болох.

Ижил үг:

ДАГДАЙХ II