АЙЛТГАЛ

1. Айлтгах үйлийн н‎эр, өргөн мэдүүлсэн албан бичиг - Олон янзын айлтгал дотроос нэгэн дээр нь хараа дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана;


2. [хүндэтгэл] Д‎ээд хүнд сонсгох үг, өргөх бичиг: айлтгал эвхмэл [хуучин] (тусгайлан мэдүүлэн дэвшүүлэх нугалбар бүхий албан дэлгэрэнгүй...
3. Биечлэн хэлэх хүсэлт - Над энд тавих айлтгал байна. Д.Намдаг. Ээдрээ.

айлтгал өргөх

 а. дээд хүнд бичиг өргөн сонсгох; б. сүсэгтнээс онгод тэнгэрт хандаж, идээ өргөхийн хамт хүсэлтээ илэрхийлэх. 

айлтгал хүргэх дээд хүнд сонсгох үг хүргэх
айлтгалын үг дээд хүнд өргөх бичгийн найруулга
сургаал айлтгал мэргэд болон ахмад хүний хэлсэн үг
айлтгал айлдах

онгод тэнгэрүүдээс бөөгөөр дамжуулан сүсэгтэнд хандаж чиглэл зорилгыг нь тодорхойлох

айлтгал эвхмэл

тусгайлан мэдүүлэн дэвшүүлэх нугалбар бүхий албан бичиг

айлтгал бичиг

хууль ёсоор тогтмол мэдүүлэн дэвшүүлдэг албан бичиг