сургаал айлтгал
мэргэд болон ахмад хүний хэлсэн үг