АЖИЛЧ

Ажил хөдөлмөрт шамдуу сайн, ажилсаг: ажилч ардууд (ажил хөдөлмөрт шамдуу хүмүүс) - Ажилч баялаг дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол., ажилч хичээнгүй (ажил хөдөлмөрт шамдуу), ажилч хүн (ажилсаг хүн), ажилч малч [хоршоо] (ажил хийж, мал маллахдаа сайн), ажилч хүн ажиллахыг бодно, алжуу хүн идэхийг бодно [зүйр цэцэн үг] (хөдөлмөрч зан чанар бүхний үндэс гэсэн санаа), ажилч хүнд алсын үйлс ойрхон, алжуу хүнд аягатай будаа хол [зүйр цэцэн үг] (хөдөлмөрч зан чанар нь аливаа амжилтын үндэс гэсэн санаа).

ажилч ардууд ажил хөдөлмөрт шамдуу хүмүүс
ажилч хичээнгүй ажил хөдөлмөрт шамдуу
ажилч хүн ажилсаг хүн
ажилч малч

ажил хийж, мал маллахдаа сайн

ажилч хүн ажиллахыг бодно, алжуу хүн идэхийг бодно хөдөлмөрч зан чанар бүхний үндэс гэсэн санаа
ажилч хүнд алсын үйлс ойрхон, алжуу хүнд аягатай будаа хол хөдөлмөрч зан чанар нь аливаа амжилтын үндэс гэсэн санаа