АЖИЛЧИН

Биеийн хөдөлмөр хийж амьдардаг хүн - Манай үйлдвэр найман мянгаад ажилчинтай. М.Чойжил. Андын нутаг алсдахгүй., гавшгай ажилчин (ажлаа хурдан шуурхай, сайн хийдэг ажилчин), тэргүүний ажилчин (шилдэг сайн ажилчин), ажилчин анги [хуучирсан] (баялгийг бүтээн, хөдөлмөрөө үнэлүүлэгч хүмүүс), ажилчин тариачин [хоршоо] (өөрийн хүчийг үнэлэн амьдрах хүмүүс).

гавшгай ажилчин

ажлаа хурдан шуурхай, сайн хийдэг ажилчин

тэргүүний ажилчин шилдэг сайн ажилчин
ажилчин анги

баялгийг бүтээн, хөдөлмөрөө үнэлүүлэгч хүмүүс

ажилчин тариачин өөрийн хүчийг үнэлэн амьдрах хүмүүс