АЖИНА

1. Хар гөрөөсний сахлаг үстэй арьс;


2. Мөнхүү гөрөөсний арьсаар хийс‎эн шашны сургуулийн ор сандлын бүтээлэг.