АЖИР II
/ ургамал /
Нэг зүйл өвс.
Ижил үг:

АЖИР I: