АЖИХ

1. Анхааралтай, ажиглах, удаан тогтоож харах - Тэрхэн агшинд ажин цөхрөв. Ж.Бямба. Үнэний хорвоо., сайн ажих (сайн шинжин харах), ажих ажиглах [хоршоо] (удаан шинжин харах);


2. Байр байдал, зан төлөвийг шинжих.

сайн ажих

сайн шинжин харах

ажих ажиглах

удаан шинжин харах