АЖРАХ II
/ хүндэтгэл /

1. Ирэх, одох, орших, нөхцөхийн хүндэтгэл үг;


2. Нас барах.

Ижил үг:

АЖРАХ I