БИЧҮҮЛЭХ II

Дүрс дууны хэлбэлзлийг тусгай төхөөрөмжөөр хураан авахуулах.

Ижил үг:

БИЧҮҮЛЭХ I