БОГТОС IV

Уулын хөтөл, онь: уулын богтос (уулын онь).

Ижил үг:

БОГТОС I

БОГТОС II

БОГТОС III