ААРАХ IV
/ нутгийн аялгуу /

ордос Зарим зүйлд хэт шунан алмайрах - Бүү үгэндээ аараад хий суучих. Соном. Ордос аман аялгууны дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ААРАХ I:

ААРАХ II

ААРАХ III